Glen Park - Residential Park Homes i Hampshire, Sørøst-England (2023)

Følgende regler for bruk er for god forvaltning av Glen Mobile Home Park Homes og til fordel for alle som bor der. Disse reglene gjelder for alle som har signert en avtale om kjøp av en parkbolig og utgjør en del av denne avtalen.

I disse reglene skal følgende ord ha betydningen som er tildelt dem nedenfor, nemlig;

"The Park Home" - skal bety et mobilhjem som definert i The Mobile Homes Act 1983 og 2013;

"beboeren" - skal bety eieren av et Parkhus;

"parkeieren" - skal bety fru J Smith;

"parken" - skal bety Glen Mobile Home Park Homes;

"Pitch" - skal bety området der Park Horne er lokalisert og et område på 3 meter rundt Park Home.

1. Bare Park Homes av proprietær produksjon som er i samsvar med definisjonene i caravan sites and control of development Act 1960, the caravan site act 1968 og the mobile home act 1983 and 2013 and British Standards 3632 godtas.

2. Parkboliger skal holdes i forsvarlig og ren stand. Innredning og utvendig farge skal ivaretas til parkeiers tilfredshet. Ingen utvendige endringer eller tillegg til parkens bolig eller plassen er tillatt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra parkens eier, hvilken godkjenning ikke skal tilbakeholdes urimelig.

3. Beboeren er ansvarlig for renslighet av banen. Området under Park-hjemmet må holdes ryddet. Ingen andre artikler enn Park home gassflasker, trapper og søppelkasser vil tillates på banen

4. Alle Park Homes skal eies av Okkupantene og kan ikke tilhøre tredjeparter. Parkhjemmet skal kun bebos av beboeren og hans eller hennes nærmeste familie og bona fide gjester. Ingen beboer kan innkvartere gjester eller betalende gjester.

5. Beboer er ansvarlig for at alle elektriske og gassinstallasjoner og apparater i Parkboligen til enhver tid er i samsvar med kravene fra instituttet for elektroingeniører og/eller andre relevante myndigheter.

6. Beboer må ikke tillate at avløpsvann slippes ut i grunnen. Der vann ikke måles eller klassifiseres separat, er bruk av slanger forbudt, unntatt i tilfelle brann, eller der beboeren har betalt det passende tilleggsbeløpet på forhånd.

7. Det er beboernes ansvar å sørge for at alt husholdningsavfall deponeres i godkjente beholdere som ikke må overfylles. Alt annet avfall skal deponeres av beboeren på et gjenvinningsanlegg.

8. Musikkinstrumenter, platespillere, radioer, gressklippere og andre apparater må ikke brukes til å være til sjenanse for andre, spesielt mellom kl. 21.00 og 08.00. Motorsykler, biler og bilradioer skal ikke være til sjenanse for andre på noe som helst tidspunkt.

9. Enhver beboer som viser beruset eller krenkende oppførsel, eller kjører i alkoholpåvirket tilstand, vil bli bedt om å forlate parken.

10. Av sikkerhetshensyn er bruk av brennbare væskeapparater strengt forbudt, og ingen lagring av slike væsker eller apparater er tillatt i parkens boliger, skur eller garasjer.

11. Ytterligere stabbur og lignende konstruksjoner tillates kun etter godkjenning fra parkeier og skal, der det er tillatt, ha en utforming og størrelse som er skriftlig godkjent av parkeier.

12. Private hager, der det er tillatt, skal holdes pent og ryddig. Planting av trær og busker er betinget av parkeiers forhåndsgodkjenning av typer og posisjoner. Trær og busker må ikke kuttes, fjernes eller skades, og hager må stå intakte når beboeren forlater banen. Av hensyn til alle beboere er gressklipping ikke tillatt før kl. 10.30 på søndager.

13. Vaskesnorer skal være rimelig skjermet fra offentlig innsyn og må kun være av roterende type og oppbevares når de ikke er i bruk, eller brettes ned og utstyrt med et passende deksel.

14. TV/radio-antenner og parabolantenner skal festes til en struktur på Park-hjemmet.

15 KJÆR

15.1 Hunder og katter er kun tillatt med parkeierens tillatelse.

15.2 Kjæledyr må holdes under forsvarlig kontroll og ikke tillates å ødelegge parken. Begroing av hunder må ryddes opp umiddelbart av hundeeier.

15.3 HUNDER MÅ HOLDES I STYRE TIL ALTID PÅ PARKEN.

15.4 Det er hundeeierens ansvar å sørge for at hunden hans/hennes ikke bjeffer for mye og derved forstyrrer andre beboere.

16. Parkboliger vil ikke bli solgt til eller okkupert av noen personer under 50 (femti) år. Dette vil ikke gjelde parkeieren eller hans familie.

17. Beboere som har barn på besøk er ansvarlige for deres oppførsel mens de er i parken. Barn har ikke lov til å sykle, kjøre rulleskøyter eller bruke skateboard eller sparkesykkel på veien rundt parken med mindre de er i følge med en ansvarlig voksen til enhver tid.

18. Det er forbudt å bære støtende våpen eller andre gjenstander som kan virke anstøtende på parken, eller å forstyrre eller forstyrre noen florafauna i parken.

19. Alle som bruker parken er pålagt å følge forskriftene til området Konsesjon, vannmyndighet eller annen lovpålagt myndighet. En kopi av tomtelisensen vises om bord på parken.

20. Det er ikke adgang til ledige plasser. Byggematerialer eller annet anlegg skal stå usjenert.

21. Ingen kommersiell virksomhet eller forretningsvirksomhet kan finne sted på Parken uten skriftlig tillatelse fra Parkeieren, og ingen reklame, "Til salgs"-oppslag, plakat eller utstillingstavle av noe slag er tillatt å vises hvor som helst i Parken.

22. Parkeieren, hans agenter og/eller ansatte har rett til rimelig tilgang til enhver plass og ved å gi passende varsel skriftlig og forutsatt at den oppfyller vilkårene i gjeldende lovgivning, til å flytte en park hjem fra en plass til en annen for å utføre nødvendige reparasjons- eller vedlikeholdsarbeider. I alle slike tilfeller vil fjerning og gjentilkobling av alle tjenester, sammen med kostnadene for eventuelle skader forårsaket under fjerning og utskifting av Park-hjemmet, utelukkende skje for Parkeierens regning.

23

23.1 Tillatelse til å okkupere en plass på området inkluderer tillatelse fra parkens eier til å parkere ett (1) privat kjøretøy på de angitte parkeringsområdene, og ingen andre.

23.2 Kjøretøy må ikke føres av uautoriserte personer eller på en måte som er til ulempe for andre. De skal holde seg til veiene (som ikke må hindres) og til de autoriserte parkeringsplassene. Alle kjøretøy skal skattes og forsikres i henhold til loven.

23.3 Kjøretøy skal kun parkeres på felles parkeringsarealer. Parkering ved siden av en Park-bolig er ikke tillatt med mindre en spesifikk parkeringsplass er autorisert av Park-eieren.

23.4 Fartsgrensen på 5 (fem) miles per time må overholdes til enhver tid. Beboere blir bedt om å minne sine besøkende og leveringskjøretøyer om å overholde denne fartsgrensen.

23.5 Ingen andre kjøretøy enn en privat-/gårdsbil, eller motorsykkel eller et kjøretøy under 750 kilo kan holdes på parken. Ethvert annet kjøretøy som skal holdes i parken må ha tillatelse fra parkens eier.

23.6 Brukere som ønsker å beholde mer enn ett kjøretøy i parken må innhente tillatelse fra parkens eier. En ekstra månedlig kostnad vil bli belastet for dette.

23.7 Ingen overhaling, service eller større reparasjoner på noe kjøretøy er tillatt i parken. Når parkeieren ber om det, må kjøretøyeieren fjerne et nedlagt kjøretøy innen 7 (syv) dager etter forespørselen.

23.8 Kjøretøy skal ikke parkeres på Parkens serviceveier.

24 brannslokkingsapparater er levert av parkens eier. Dette utstyret må ikke brukes til noe annet formål overhodet. Alle okkupanter må være kjent med brannslukkingsprosedyren som vises ved hvert brannpunkt.

Parkeieren anbefaler at hvert Park-hjem utstyres med et brannteppe. Karbontetrakloridslukkere som brukes på biler osv. kan være farlige hvis de brukes i lukkede rom. De må ikke brukes i et Park-hjem.

Det er ikke tillatt å bruke bål eller fyrverkeri i parken. Ingen skytevåpen, luftgevær eller katapulter skal brukes i parken.

25. Beboere som ønsker å utføre arbeid i området rundt hjemmene sine (f.eks. sette opp gjerder) bør henvise til Parkeier for godkjenning før de pådrar seg utgifter.

Park Home Living Ansvarsfraskrivelse:
Parkregler er lastet ned fra den aktuelle konsesjonsmyndigheten og var korrekte ved publisering. Opplastingsdato 30. oktober 2020

FAQs

How many residential park homes are there in the UK? ›

This research identified 1,832 separate park home sites and 100,406 park home residential addresses (proxy for pitches) across England. The research also estimated that there were 159,000 park home residents in owner occupation in 2021.

What is a park home in England? ›

A park home is a type of mobile home that you live in all year round. You buy the park home but rent your pitch from a residential site owner.

What are the pitfalls of buying a park home UK? ›

Park homes are neither leasehold or freehold properties, and the land on which they stand belongs to the site owner, not the residents. This means that you can't get a mortgage on a park home, because lenders won't allow you to secure a loan on a property with no formal legal title at the land registry.

How much does it cost to live in a park home UK? ›

Site fees are typically paid monthly by standing order or direct debit. The price of the site fee is influenced by its location and facilities and usually in the range of £120 - £300 a month. The price is influenced by the location of the park and the amenities provided. Consider the additional payment of council tax.

What are the pros and cons of living in a park home UK? ›

The most obvious difference between a park home and a traditional bricks and mortar home is the size. Park homes are very compact and will usually offer much less living space than you are used to. While this makes them easier to clean and maintain, and far cheaper to heat, the smaller size is not for everyone.

How long can you live in a park home UK? ›

Residential parks are open all year round and you can live there permanently in a purpose built park home. They do not usually allow static caravans to be lived in. The main reason for the difference is due to the licensing of the premises that we've already mentioned and the different regulations in force.

Can you permanently live in a park home UK? ›

If you want the park to be your permanent home you should look for a full residential licence – don't assume that a 12-month holiday licence is the same, it may not be. Check the site licence, written agreement, and park rules carefully before signing. Consulting a solicitor to check them for you is strongly advisable.

How many mobile homes are there in the UK? ›

The Government estimates that around 85,000 households live in mobile homes on 2000 sites in England. Most mobile home sites are privately owned with a small number owned by local authorities.

How many private dwellings are there in the UK? ›

In 2021, there were 26.4 million dwellings in England and Wales, which has increased by 8.4% since 2011 (24.4 million dwellings). This breaks down to 24.9 million dwellings in England and 1.5 million dwellings in Wales, which have increased from 23.0 million and 1.4 million dwellings respectively in 2011.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 23/11/2023

Views: 5521

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.